Quelea

Red-billed Quelea

Red-billed Quelea

Lake Kariba

Red-billed Quelea

Red-billed Quelea

Lake Kariba

Red-billed Quelea

Red-billed Quelea

Lake Kariba

Red-billed Quelea

Red-billed Quelea

Lake Kariba

Red-billed Quelea

Red-billed Quelea

Lake Kariba